Přijímání dětí do mateřské školy

Den otevřených dveří 8.4.2020  9.00-11.00

Zápis do MŠ se bude konat  4.5. a 5.5.2020 / pondělí, úterý od 13.00-17.00 v kanceláři ředitelky školy,zákonný zástupce se dostaví s vyplněnou žádostí včetně lékařského potvrzení a vyplněným evidenčním listem.Rodiče též předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
/ Oba formuláře jsou k vyzvednutí od 2.4.2020 v budově mateřské školy – 7.00-9.00, 12.30-13.00,15.00-17.00/ ve vestibulu školy v přízemí/Cizinci doloží oprávnění k pobytu na území České republiky /ustanovení § 20 odst.2 písm.d)Školského zákona,předloží rodný list dítěte a cestovní pas.

Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí ve správním řízení. Rozhodovat bude na základě stanovených kriterií a kapacitních možností školy.Do 30 dnů bude vyvěšen seznam s registračními čísly na vstupních dveří mateřské školy.
Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ

1/Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého poébytu ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34.odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.

2/Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší tří let věku.

3/Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Praze 3